کنه ی واروآ

کنه ی واروآ | انگل زنبورعسل در صنعت زنبورداری جهان | مجله زنبورداران

کنه ی واروآ امروزه به عنوان انگل زنبورعسل در صنعت زنبورداری جهان بسیار مهم محسوب می گردد. این کنه ابتدا انگل […]

Read more