زنبوردار در مهر ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد؟

زنبوردار در مهر ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد؟ | مجله زنبورداران

زنبوردار در مهر ماه به دلیل کم بودن گل در طبیعت باید مراقب تغذیه زنبورعسل های خود باشند .

دروحله اول زنبوردار باید تغذیه کندو های خود را بررسی و پیگیر باشد،در این مواقع مراقب خطرغارت زنبورهای خودباشید.

مراقبت و کارهای زنبوردار در مهر ماه

(1) تغذیه زمستانی

تغذیه زمستانی ، باید برای جمعیت های قوی بیشتر و برای جمعیت های ضعیف کمتر انجام شود.

در هر حال زنبوردار در مهر ماه عمل تغذیه دستی زنبورها با مصرف 8 کیلوگرم شکر برای جمعیت های ضعیف و 10 کیلوگرم شکر برای جمعیت های قوی به اتمام می رساند.

تغذیه ها

تغذیه جمعیت ها در طول سال با هدف های متفاوتی انجام می گردد که مهم ترین آن ها عبارتند از :

  1. جبران کمبود عسل موجود در کندو  .
  2. تحریک ملکه به تخم گذاری بیشتر .
  3. جلوگیری از کم شده تخم گذاری ملکه .
  4. تامین غذای زمستانی .

(2) گل های طبیعت

در مهر ماه گل های طبیعت تمام شده یا به شدت کاهش یافته وامکان برداشت اقتصادی شهدازآن ها وجود ندارد.

بوته های چای در برخی نقاط گیلان و مازندارن در تمام طول پاییز و زمستان گل می دهند .

ولی این گیاه درهر بوته4تا5 گل بیشتر نمی دهد(درمقایسه با آویشن که هربوته ی آن چندین هزارگل تولید می کند).

گل چای فقط گرده تولید می کند نه شهد.

دیگر این که در مناطق چایکاری ایران،در پاییز و زمستان غالباً هوا بارانی و سرد است و چرای زنبوران عسل روی بوته های چای بسیار محدود است .

زنبوردار در مهر ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد؟ | مجله زنبورداران

(3)کنترل ذخایر توسط زنبوردار در مهر ماه

پس ازپایان دوره ی تغذیه دستی جمعیت های زنبورعسل،بایدازمیزان ذخایرغذایی آن ها برای زمستان گذرانی مناسب مطمئن شد.

برای این کار ، هم می توان درب کندو را برداشت و به مشاهده مستقیم میزان غذای داخل کندو پرداخت و هم می توان از طریق وزن کردن کندوها روی قپان از میزان مناسب یا نامناسب ذخیره غذایی کندو آگاه شد.

(4) خطر غارت

باز کردن درب کندو توسط زنبوردار در مهر ماه به دلیل بی کاری زنبورها و پراکنده بودن آن ها در نقاط نزدیک اطراف کندوها ، خطر غارت را به همراه دارد .

چنان چه در هنگام برداشتن درب یک کندو غارت آن توسط زنبوران کندوهای دیگر شروع شود .

بایدفوراً درب کندو را بست وبرای مدت3روز سوراخ دریچه پرواز رابه حدی تنگ کرد که بیش از2یا3 زنبور نتواندازآن عبورکند.

معاینه وضعیت ذخیره غذایی کندوها از طریق وزن کشی کندوها با قپان ، خطر غارت را مرتفع می کند .

اما برای کسب اطمینان کامل ، باید در اولین نوبت وزن کشی ، با برداشتن درب هر کندو به مشاهده عینی ذخیره غذایی کلنی ها پرداخت. در هر نوبت بررسی یا وزن کشی کندوها ، اطلاعات ثبت شده باید با اطلاعات دفعه قبل مقایسه شود. از مهر تا اوایل فروردین ماه باید کندوها را هر دوهفته یک بار از لحاظ وضعیت داخلی و ذخیره غذایی مورد بررسی قرار داد.

غارتگری توسط زنبورعسل

محققین مختلفی در مورد رفتار غارتگری زنبورعسل مطالعه کرده و اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه کرده اند.

آنچه که بیشتر به واقعیت نزدیک است این است که رفتار غارتگری زنبورعسل نوعی رفتار چرایی است که عده ای از زنبورهای یک کندو ، عسل کندوی دیگری را جمع آوری و به کندوی خود می برند. این گونه رفتار در زنبورعسل در شرایط به خصوصی رخ می دهد که عمدتاً مربوط به روش کار زنبوردار در روی کندوها است. به عبارت دیگر هر موقع که کندوهای زنبورعسل را نزدیک به یکدیگر قرار داده و خصوصاً موقعی که در جریان بازرسی کندوها شان های عسل به طور روباز در اطراف کندوها قرار داده شوند و یا قطرات شهد یا عسل در اطراف ریخته شوند رفتار غارتگری زنبورها تحریک شده و اقدام به غارت می کنند.

زنبوردار در مهر ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد؟ | مجله زنبورداران

در مواقعی که جریان شهد طبیعی کم باشد و یا اصلاً وجود نداشته باشد ، عسل موجود در محوطه ی اطراف کندوها و یا در داخل کندوهای دیگر که قابل دسترس زنبورها باشد همانند شهد موجود در گل ها و گاهی با شدت بیشتر ، زنبورها را تحریک به چرا و غارت می کند در این حالت پس از مدت کوتاهی تعداد زیادی از زنبورهای غارتگر به منبع غذا که در این حالت عسل یا کندوی ضعیف حاوی عسل است مراجعه و اقدام به غارتگری می کنند. زنبورهای غارتگر اساسا از طریق بوی عسل به طرف آن جلب می شوند و برای وارد شدن به کندوی مورد نظرشان معمولاً رفتار به خصوصی دارند. در اطراف سوراخ پرواز حرکات محتاطانه داشته و نزدیک به زمین پروازهای چرخشی یا موجی انجام می دهند تا به سوراخ پرواز نزدیک شوند.

نسبت به حرکات بسیار حساس بوده و سریع پرواز می کنند .

زنبورهای غارتگر تازه کار معمولاً به واسطه ی حرکات پروازشان و رنگ بدن شان به وسیله ی زنبورهای گارد یا محافظ کندو شناخته شده و مورد تهاجم واقع می شوند و به هر حال یکی از آن ها نیش خورده و کشته خواهد شد. بعضی از زنبورهای غارتگر به واسطه ی داشتن تجربه ی بیشتر وارد کندو شده و به راحتی از عسل تغذیه کرده و خارج می شوند. چون این زنبورهابه تدریج بوی کندوی مورد تهاجم را جذب می کنند ، بعداً نیز به راحتی می توانند به عمل غارتگری خود ادامه دهند .

غارت و راه پیش گیری و مبارزه آن

غارت در همه ی ماه های سال وجود دارد ولی در ماه هایی که در طبیعت شهد کافی نیست ( مرداد ، شهریور و مهر ) و یا در نقاطی که کمبود شهد به چشم می خورد شدت می گیرد .

در نژادهای مختلف استعدادهای متفاوتی از این لحاظ وجود دارد .

بعضی از نژادها تمایل بیشتری به غارت کردن دارند و برخی کمتر .

در یک نژاد هم جمعیت هایی هستند که علاقه ی بیشتری به غارت از خود نشان می دهند.

این وضع حتی در داخل یک زنبورستان هم کم و بیش دیده می شود.

زنبورهای بیکار و سرگردان مرتب این طرف و آن طرف چه در داخل زنبورستان خودشان و چه در زنبورداری های اطراف به طور خستگی ناپذیر ، در جستجوی شهد یا عسل هستند و به محض پیدا کردن امکانات مثل کندوهایی با جمعیت های ضعیف و عسل فراوان تمام زنبورهای کندوی شان را خبر کرده ، دسته جمعی به جمعیت ضعیف برای غارت حمله می کنند و تا آخرین قطره عسل آن را بر می دارند. به طوری که اگر زنبوردار به کمک جمعیت غارت شده نرسد از گرسنگی تلف خواهند شد . غارت بین زنبورهای مدافع و زنبورهای مهاجم منجر به جنگ شده که همیشه به کشته شدن تعداد نسبتاً زیادی از آن ها می انجامد.

زنبوردار در مهر ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد؟ | مجله زنبورداران

برای مبارزه با غارت

1- از باز کردن سر کندوها حتی الامکان اجتناب کنید . گو این که این قاعده برای تمام سال صادق است ولی در ماه هایی که در طبیعت شهد یافت نمی شود باید با دقت بیشتری انجام شود و یا از این کار خود داری کرد.

2- تغذیه زنبورها را فقط عصر ها و پس از غروب آفتاب انجام دهید .

3- هر گاه ناچار به بازکردن سر کندو هستید ، به محض شروع غارت از ادامه ی کار خودداری کنید.

4- سوراخ پرواز را باید خیلی کوچک کرد به طوری که از آن بیش از 3 زنبور در آن واحد نتواند عبور کند .

این وضع به زنبورهای مدافع امکان دفاع در جبهه کوچکتری را می دهد و ورود زنبورهای غارتگر به داخل کندوی شان را مشکل و اغلب حتی غیر ممکن می کند.

(5) زنبوردار در مهر ماه با انواع شان

زنبوردار باید همواره 4 نوع شان به صورت ذخیره در انبار داشته باشد.

که این شان ها بخش مهمی از سرمایه زنبوردار را تشکیل می دهد :

الف – شان های خالی و سالم برای طبقه دادن در بهار .

ب – شان های پر از عسل یا شربت برای کمک به تغذیه زمستانه کندوهای نیازمند .

پ – شان های گرده برای تحریک ملکه به تخم گذاری دراسفند و فروردین یا پس ازگرفتن بچه مصنوعی یا طبیعی.

ت – شان های حاوی حجره های زنبور نر برای زنبوردارانی که قصد تولید ملکه دارند .

شان های فوق الذکر باید درکمدی بی درز و سوراخ از خطر پروانه موم خوار و موش ها مصون بماند.

زیرا پروانه به موم و موشها به گرده علاقه زیادی دارند.

(6) موم و بره موم

در مهر ماه با استفاده از گرمای هوا باید پس از برداشتن درب کندو با کاردک موم و بره موم چسبیده به کف و دیواره ها را جدا و خارج کرد.

در حین کار باید مراقب غارت شدن کندو توسط زنبورهای سایر کندوها نیز باشیم .

زنبوردار در مهر ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد؟ | مجله زنبورداران

(7) نگهداری شان

شان های سیاه و نامناسب برای استفاده را باید به همراه ذرات و تکه های موم جمع آوری شده در حین نظافت کندوها در اسرع وقت ذوب و تصفیه کرد تا از خطر حمله لارو پروانه موم خوار در امان بماند .

 

نگهداری عسل شان در انبار

اصول نگهداری عسل شان در انبار برای مدت طولانی صحیح نیست زیرا ممکن است به مرور زمان عسل در داخل شان شکرک زده یا تخمیر شود و یا در معرض آفات مختلف قرار گیرد که در این صورت برای مصرف کننده غیرقابل مصرف خواهد بود.

لذا توصیه می شود که عسل شان پس از برداشت از روی کندوها هر چه زودتر به بازار عرضه شود.

ولی اگر لازم باشد عسل شان را برای چند هفته تا چند ماه در انبار نگهداری کردباید به چندنکته مهم توجه شود.

اول آن که رطوبت عسل را اندازه گیری کرده و درصورتی که از18/5درصدبالاتر باشدنسبت به تقلیل رطوبت اقدام شود.

در غیر این صورت قارچ تخمیر عسل در آن فعالیت کرده و موجب تخمیر و ترش شدن آن می شود .

این موضوع در مناطقی که رطوبت هوا بالا ست از اهمیت بیشتری برخوردار است.

برای کم کردن رطوبت عسل شان باید طبقات محتوی عسل را در انباری که اندازه آن مناسب با میزان عسل شان موجود است ، قرار داده شوند و هوای گرم و خشک را از داخل انبار عبور داد . بهتر است ترتیب قرار دادن طبقات در انبار به گونه ای باشد که هوای گرم خشک به راحتی از اطراف شان ها عبور کرده و رطوبت عسل شان را جذب کند . کاربرد مولدهای حرارتی برای تامین هوای گرم و استفاده از ماشین های مخصوص جذب رطوبت در انبار به کم کردن رطوبت عسل شان کمک موثری می کند . همچنین به کارگیری پنکه های قوی و یا هواکش های بزرگ روی درب یا پنجره انبار برای به جریان انداختن هوا بسیار مفید است. در جریان تقلیل رطوبت از عسل شان در انبار درجه حرارات هوای انبار باید حدود 26 تا 30 درجه سانتیگراد باشد .

انبار نگهداری عسل شان باید کاملاً تمیز و عاری از گرد و خاک بوده و در آن امکان ضد عفونی جهت جلوگیری از آفات مهم مثل کرم موم خوار ، مورچه و غیره وجود داشته باشد .

درجه حرارت مناسب انبار برای نگهداری عسل شان حدود23تا24درجه ی سانتیگراد و هوای انبار باید خشک باشد.

زنبوردار در مهر ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد؟ | مجله زنبورداران

(8) کندو

درمهرماه بایدداخل کندوها راتنگ کرد تا بتوان فضای مازاد آن را جداکرد و داخل آن روزنامه یاکاغذ مچاله شده چپاند.

همچنین سوراخ پرواز کندوها را باید تنگ کرد تا از خطر غارت شدن در امان بمانند.

سوراخ پرواز کندوها ممکن است سراسری باشد ، ولی ارتفاع آن نباید از 7 میلی متر تجاوز کند.

با این ارتفاع ، کوچک ترین موشها نیز قادر به ورود به داخل کندو نیستند .

(9) معیار جمعیت اطمینان برای زنبوردار در مهر ماه

برای تعیین قدرت واقعی کندو از لحاظ جمعیتی که در اوایل فروردین خواهد داشت ، نباید گول جمعیت موجود در کندو در ماه های مرداد ، شهریور و مهر را خورد ، زیرا بیشتر این جمعیت در پاییز و زمستان می میرند و باقی مانده ، نیز در اوایل فروردین و به ندرت تا اردیبهشت زنده می مانند . مشاهده تخم ها و لاروها ، به خصوص لاروهای سربسته ، معیار اطمینان بخشی است که زیاد بودن آن ها بیانگر جمعیت زیاد زنبورهای فعال در اوایل بهار آینده است.

پیش بینی پاییزی برای قدرت جمعیت در بهار آینده

در شهریور و مهر به راحتی می توان قدرت جمعیت را در بهار سال آینده پیش بینی کرد .

با دیدن تعداد خیلی زیاد زنبورها در هر کندو در شهریور و مهر ماه نباید گول خورد .

چون این ها همان زنبورهای بهاری هستند که به زودی باید بمیرند .

باید فقط به مقدار تخم و لارو کندوها توجه کرد .

اگر مقدار تخم و لارو در شهریور ماه و مهر ماه در کندویی زیاد باشد آن کندو مسلماً در بهار آینده قوی خواهد بود و عسل خوبی به کندو خواهند آورد. اگر مقدار تخم لارو کم باشد چنین جمعیتی در بهار آینده ضعیف و کم محصول و یا حتی بی محصول خواهد بود.

(10) تولد زنبور

زنبورهای متولد شده در مهر ماه عمر بیشتری از زنبورهای متولد شده در مرداد و شهریور دارند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.