زنبوران کارگر وظایف درون کندویی

زنبوران کارگر | وظایف درون کندویی زنبوران کارگر | مجله زنبورداران

زنبوران کارگر وظایف درون کندویی بسیاری دارند . دراین بخش به صورت کامل مورد بحث قرار می گیرد .

زنبور کارگر حشره ای است ماده که از یک تخم تلقیح شده و بارور تخم های تلقیح شده براساس مقدار غذایی که در اوایل دوران لاروی دریافت می کنند ، تبدیل به زنبور کارگر یا ملکه می شوند .

به طورکلی، زنبوران کارگر متولد شده در تابستان ،6هفته و زنبوران کارگر متولدشده درزمستان ،6ماه زندگی می کند .

در زمستان ، زنبوران کارگر کمتر از تابستان کار می کنند .

کار طاقت فرسا در تابستان ، زنبوران کارگر را بسیار زود پیر می کند.

وظایف درون کندویی زنبوران کارگر

1) زنبوران کارگر تمیز کردن حجره های شان

درفصل فعالیت ، زنبور کارگر پس ازخروج از حجره نوزادی خود، بلافاصله مشغول خوردن شهد (عسل) و گرده می شود .

پس از این که با ولع فراوان یک شکم سیرعسل و گرده خورد،اولین وظیفه خود؛یعنی تمیزکردن حجره های شان ها رابه عهده می گیرد .

حجره های تمیز شده توسط کارگران جوان ، آماده تخمگذاری ملکه در آینده یا ذخیره عسل می شود .

2) تغذیه لاروهای مسن

دومین وظیفه زنبوران کارگر جوان ، تغذیه لاروهای مسن با گرده و عسل است .

در مواقعی از سال که جریان فعال جمع آوری شهد و گرده از طبیعت بر قرار است ، زنبوران مزرعه رو بارهای گرده و شهد جمع آوری کرده خود را پس از ورود به داخل کندو تحویل زنبوران داخل کندو می دهند . در همین زمان شمار زیادی لارو در حال پرورش است که این لاروها در سنین بالاتر با شهد و گرده تغذیه می شوند. زنبورهای کارگر شهد و گرده مازاد بر نیاز تغذیه لاروهای مسن را در حجره های مخصوص عسل یا گرده ذخیره می کنند تا از این ذخایر در مواقعی از سال که جمع آوری شهد و گرده کند یا  قطع می شود ، استفاده شود .

زنبوران کارگر | وظایف درون کندویی زنبوران کارگر | مجله زنبورداران

3) تغذیه لاروهای جوان از وظایف زنبوران کارگر

سومین وظیفه درون کندویی زنبوران کارگر ، تغذیه لاروهای جوان است .

علت این که زنبوران کارگر جوان ابتدا وظیفه تغذیه لاروهای مسن را به عهده می گیرند و پس از این که چند روزی از سنشان گذشت به تغذیه لاروهای جوان مشغول می شوند . نوع غذای مورد نیاز لاروهای جوان است . تغذیه لاروهای جوان باید با ماده ای به نام ژل رویال انجام شود . این ماده در کندو وجود ندارد و همانند شهد و گرده از گل ها قابل جمع آوری نیست ، بلکه این ماده توسط غدد مخصوصی که در دو طرف سر زنبوران کارگر وجود دارد ، ترشح می شود .

اما غدد مذکور در چند روز اول زندگی در زنبوران کارگر وجود دارد ، ترشح می شود .

اما غدد مذکور در چند روز اول زندگی در زنبوران کارگر غیر فعال بوده و مدتی طول می کشد تا این غدد بتوانند به طور فعال ژل شاهانه ترشح کنند .  به همین دلیل زنبوران کارگر ابتدا مشغول تغذیه لاروهای مسن با شهد و گرده ای می شوند که از زنبورهای مزرعه رو دریافت می کنند و پس از چند روز که از سن آن ها گذشت و غدد ترشح کننده ژله رویال در آن ها فعال شد ، تغذیه لاروهای جوان با این ماده مخصوص را شروع می کنند.

لذا تغذیه لاروهای جوان با ژل رویال ، سومین وظیفه هر زنبور کارگر محسوب می شود .

در طول زندگی زنبوران کارگر ، تعداد روزهایی که به تغذیه نوزادان می گذرد ، بستگی به دو عامل دارد :

یکی تعداد نوزادانی که باید تغذیه شوند و دیگری کارهای دیگری که در کندو به عهده زنبور کارگر است.

4) موم بافی و ساختن حجره های شان

چهارمین وظیفه درون کندویی زنبوران کارگر ، موم بافی برای ساختن حجره های شان ها است.

زنبوران کارگر پس از گذراندن دوره پرستاری لاروها ، با استفاده از موم مترشحه از غدد موم ساز خود ، به موم بافی یا احداث حجره های شان ها می پردازند .

5) در پوش گذاری حجره های پر از عسل ، گرده یا لارو

زنبوران کارگر | وظایف درون کندویی زنبوران کارگر | مجله زنبورداران

پنجمین وظیفه درون کندویی زنبوران کارگر،درپوش گذاری روی حجره های پر از عسل تلغیظ شده یا حاوی دلار است .

در این عمل ، زنبوران کارگر با ترشح موم و مصرف آن به صورت لایه ای نازک روی حجره های لارودار یا حجره های حاوی عسل رسیده ، این حجره ها را در پوش گذاری می کنندتا از گزند آلوده شدن در امان بمانند .

در این زمان ، زنبوران کارگر در مواقع ضرورت به گرفتن غذا از زنبوران مزرعه رو نیز مشغول می شوند .

زنبوران مزرعه رو شهدی را که جمع آوری  می کنند ، مستقیماً درون حجره ها قرار نمی دهند ، بلکه آن را به زنبوران داخل کندو می دهند تا آن ها پس از بازرسی و تعیین سلامت شهد ، آن را به طور تازه به مصرف تغذیه لاروهای مسن برسانند و مازاد شهد مورد نیاز تغذیه لاروها را در حجره های مخصوص ذخیره کنند.

6) تغلیظ شهد رقیق و تبدیل آن به عسل رسیده

ششمین وظیفه درون کندویی زنبوران کارگر ، تلغیظ شهد رقیق جمع آوری شده توسط زنبوران کارگر مزرعه رواست .

در این خصوص ، به نظر می رسد  3مورد زیر در کتاب های علمی مختلف به صورت یکنواخت بیان نشده که این تناقص سبب سر در گمی خواننده می شود.

علی هذا،مولف پس ازجمع بندی مطالب موجود درمنابع موردمطالعه،استنباط خودرا به صورت3سوال و جواب درذیل ارائه کرده است .

( سوال-1) شهد و گرده جمع آوری شده توسط زنبوران مزرعه رو به وسیله کدام دسته سنی از زنبورهای کارگر درون کندو دریافت می شود ؟

جواب :

زنبوران کارگر پرستار لاروهای مسن ، گرده و شهد وارده به کندو را از زنبوران مزرعه رو دیافت می کنند .

وقتی جریان ورود غذا به داخل کندو بیش ازحدموردنیاز برای تغذیه لاروهای مسن باشد،خوداین زنبورها در دودسته عمل می کنند .

یک دسته شهد و گرده تازه دریافت کرده را به طور مستقیم به لاروهای مسن تغذیه می کنند .

دسته دیگر شهد و گرده مازاد را داخل حجرات مخصوص ذخیره می کنند .

بدیهی است وقتی جریان ورودغذابه داخل کندو،مساوی یاکمترازنیازتغذیه ای لاروهای مسن باشد عمل ذخیره سازی شهد وگرده قطع می شود .

زنبوران کارگر | وظایف درون کندویی زنبوران کارگر | مجله زنبورداران

( سوال -2 ) شهد رقیق توسط کدام دسته سنی از زنبوران کارگر درون کندو تلغیظ می شود و آیا در عمل تلغیظ شهد ، کارگران خارج از کندو هم دخالت دارند ؟

جواب :

کارگرانی که پس از انجام وظایف موم بافی و شان سازی به در پوش گذاری روی حجره های پر از عسل تلغیظ شده یا حجره های حاوی لارو می پردازند .

در دو دسته عمل می کنند :

یک دسته

مشغول تلغیظ شهدهای رقیق می شوند و حجره هایی را از عسل تلغیظ شده پر می کنند .

دسته دیگر

به در پوش گذاری چنان حجره هایی مشغول می شوند.

کار این دو دسته نیز ممکن است تحت تاثیر میزان جریان ورود غذا به داخل کندو فرق کند و گاه هر دو ، در یک دسته به انجام کار فوریتی تر مشغول شوند .

موضوع دیگر عمل زنبوران کارگر مزرعه رو در داخل کندو است .

این دسته از کارگارن در طول روزهای مناسب برای پروازهای غذا یا آب آوری ، مگر در مواقع بسیار ضروری ، در طول روز به کارهای داخل کندو دخالت نمی کنند و فعالانه به پرواز های برون کندویی برای جمع آوری شهد ، گرده یا آب می پردازند. این دسته که در طول شب امکان خروج از کندو را ندارند و جزء فطرت آن ها هم نیست که تمام شب را بی کار بمانند ، در طول شب به کارگران داخل کندو کمک می کنند و مهم ترین کار آنها در طول شب ، کمک به کارگران تلغیظ کننده شهد است.

احتمالاً این کار ازسایر کارها وقت گیرتر است ولذا درشب ها تمامی کارگران مزرعه رونیز به این کارمشغول می شوند .

زنبوران کارگر | وظایف درون کندویی زنبوران کارگر | مجله زنبورداران

دلیل دیگر قوی بودن فرضیه مذکور این است که کارگران مزرعه رو در این سن فاقد غدد فعال ترشح کننده ژل رویال و موم هستند . لذا آنها نه می توانند لاروهای جوان تغذیه کنند ، نه می توانند با موم بافی حجره سازی کنند و نه می توانند با ترشح موم به عمل درپوش گذاری حجره ها مشغول شوند . لذا بیشتر کارگران مزرعه رو نیز در طول شب به تغلیظ شهد رقیق مشغول می شوند و دسته ای از آن ها مشغول هر کاری می شوند که لازم باشد و برای آن ها مقدر باشد .

(سوال -3 ) فرایند تغلیظ شهد رقیق چگونه انجام می شود ؟

جواب :

زنبورهای کارگر شهدتازه دریافت کرده از زنبورهای مزرعه رویا شهدرقیق ذخیره شده راتوسط خرطوم به داخل عسلدان خود می کشد .

بخشی از آب شهد توسط بدن زنبور جذب می شود و به عنوان آب مورد نیاز خودش مصرف می شود و مازاد آن در در پرواز دفع مدفوع دفعمی شود. زنبور کارگر  شهد رقیق را چندین بار به صورت یک قطره ریز به داخل عسل دان خود می کشد و بیرون می آورد و در معرض هوا قرار می دهد . در هر بار قطره شهد به عسلدان زنبور وارد می شود ، علاوه بر جذب بخشی از آب آن ، تحت تاثیر حرارت داخلی بدن زنبور گرم می شود و هنگامی که قطره گرم شده شهد در عمل بالاآوری از عسلدان در معرض هوا قرار می گیرد، بخشی از رطوبت آن نیز با سرعت تبخیر می شود .

در آشامیدن و بالاآوردن شهد به دفعات لازم تکرار می شود و در هر نوبت بخشی از رطوبت شهد جذب بدن زنبورعسل می شود و بخشی از آن در فضای کندو تبخیر می شود همچنین در هر نوبت که قطره شهد وارد بدن زنبور می شود ، قدری آنزیم ، آنتی بیوتیک و غیره به شهد در حال تغلیظ اضافه می شود . سرانجام با این عمل ، شهد رقیق که به سهولت قابل تخمیر و فساد است ، رطوبت خود را تا حدود 18 الی 19 درصد از دست می دهد و به عنوان یک ماده غلیظ و فساد ناپذیر در حجرات خاص عسل ذخیره می شود و این حجرات توسط دسته ای از زنبورها در پوش گذاری می شود .

در هنگام تغلیظ شهد بخش مهمی از آب آن در هوا تبخیر می شود که رطوبت کندو بالا می رود .

بالا رفتن رطوبت کندو و به خصوص درفصل گرما، هوای داخل کندو رابسیار نامساعد برای زندگی زنبورها می کند.

لذا یکی از کارهای زنبورها از هر دسته سنی و نیز زنبوران مزرعه رو در طول شب ، بال زدن بر فراز شان هاست که با این عمل کندو تهویه می شود و رطوبت آن پایین می آید . کاهش رطوبت موجود در کندو ، علاوه بر مساعد کردن هوا برای زندگی زنبور ها ، قابلیت تبخیر شهدهای تازه جمع آوری شده و شهدهای در حال تغلیظ و نیز قابلیت تبخیر شهدهای تازه جمع آوری شده و شهدهای در حال تغلیظ و نیز قابلیت تبخیر بیشتر عسل تغلیظ شده را فراهم می کند.

زنبوران کارگر | وظایف درون کندویی زنبوران کارگر | مجله زنبورداران

7)نگهبانی و دفاع از کندو

هفتمین وظیفه درون کندویی زنبوران کارگر قبل از به عهده گرفتن وظایف برون کندویی، نگهبانی و محافظت از کندو است .

نگهبانی

معمولاً در این زمان سن زنبوران کارگر 18 تا 21 روز است .

غده نیش آن حاوی بیشترین مقدار زهر است که می توانند درمواقع ضرورت بااستفاده از آن به دفاع ازکلنی بپردازد.

معمولاً هر زنبور کارگر ، بیشتر از یکی دو روز نگهبانی نمی دهد.

زنبوران کارگر تمام این وظایف را یکی پس ازدیگری و در زمان های خاصی از زندگی خود انجام می دهند .

درانجام هریک ازاین وظایف مهارت لازم دارند ، بدون این که آموزشی ازطرف زنبوران مسن تر به آن ها دادشود .

در زنبورعسل این مهارت ها تماماً غریزی است و برخلاف انسان  که هر مهارتی را باید یادبگیرد .

مهارت های زنبورعسل به صورت ارثی به نوزادان منتقل می شود .

زنبوران کارگر درعین حال که درهریک از دوره های زندگی خود مسئول و موظف به انجام کارهای خاصی هستند.

در هر زمان که کاری در کندو پیش آید و ضرورت اقتضا کند ، به انجام آن کار اقدام می کنند تا هیچ مشکلی در کندو سبب اختلال در نظم کندو نشود . به عبارت دیگر، علی رقم نظم بسیار دقیقی که در تقسیم وظایف بین دسته های مختلف زنبوران کارگر وجود دارد . هر زمان که لازم باشد ، کارگران داخل کندو کار معمولی خود را رها می کنند و به طور بسیجی به انجام یک کار فوریتی مشغول می شوند . ضمناً هر زمان که یک زنبور کارگر وظیفه خودش را به انجام رساند ، خود را به یک کار دیگر مشغول می کند و هرگز بیکار و عاطل و باطل نمی ماند .  اصولاً بی کاری و اتلاف وقت در بین کارگران زنبورعسل بی معنی است و حقیقتاً این موجودات ریز بهترین الگوی ما انسان ها محسوب می شوند .

زنبوران کارگر | وظایف درون کندویی زنبوران کارگر | مجله زنبورداران

دفاع از کندو

زنبور کارگر پس از گذشت حدودسه هفته از سن خود و انجام کارهای مختلف در پست های مختلف ، تبدیل به « زنبور مزرعه رو » می شود و در پست جدید شغلی خود ، تمام اوقات روز را به فعالیت شدید در خارج از کندو می پردازد.

مگر این که در طول روز به کارکردن آن در داخل کندو نیاز مبرم باشد .

به هرحال ، تحقیقات نشان می دهد که زنبور کارگر در هر زمان توانایی انجام چندین نوع کار را دارد .

تنها کاری که یک زنبور کارگر مزرعه رو نمی تواند انجام دهد ، ترشح ژل رویال است که به احتمال زیاد غدد مترشحه این ماده تا آن زمان غیر فعال می شوند یا تحلیل می روند ؛ اما غیر فعال شدن غدد موم ساز در سنین بالا مورد تردید است . زنبور کارگر مزرعه رو که حالا جواز فعالیت در خارج از کندو را گرفته است ، کارهای از قبیل جمع آوری و حمل شهد ، گرده ، آب و نوعی صمغ گیاهی به نام بره موم از خارج به داخل کندو را انجام می دهد . در این مرحله از زندگی زنبورعسل ، بیشترین تنش ها به آن وارد می شود که باید به خاطر بقای کلنی همه سختی ها را به جان بخرد .

زنبورکارگر به احتمال زیادهیچ نصیبی ازتلاش و عسل ذخیره خود ندارد و می داند که پس از مدت کوتاهی خواهدمرد.

گاه یک زنبور تمام شب رابیرون ازکندو بسر می برد واحتمال دارد سرما بخورد و/یادراثر بادهای تندبال هایش آسیب ببیند.

پرندگان وحشرات شکارچی همواره او را هنگام پرواز ازگلی به گل دیگر تعقیب می کنند و ممکن است وی راشکارکنند.

بااین حال ، زنبورکارگر هرگز درانجام وظایف غریزی ،به دلیل سختی یا خطرناک بودن آن ها کوتاهی نمی کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.